Ondřej Landa: Potřebujeme „autentické“ lídry

LEADERS‘ VOICE

HN.IHNED.CZ  21. 1. 2009  01:00

PODNIKY A TRHY, česko, http://blog.ihned.cz/c3-33155710-YLanda_d-potrebujeme-autenticke-lidry

K této úvaze mě podnítil Petr Hutla v prosincovém rozhovoru pro přílohu HN Kariéra – zdůraznil autenticitu jako jednu z klíčových hodnot, kterou jako personální šéf ČSOB prosazuje u manažerů své banky. Velmi souhlasím. Slovo autentický má i pro mě zásadní význam: pomáhá mi zvýraznit rozdíl mezi jevovou stránkou věci a její skutečnou podstatou. Je toho často zapotřebí… 
Vezměme například projektové týmy. Těžko najít organizaci, resp. firmu, která by se nezaklínala týmovou prací při řešení významných výzev svého rozvoje. Od zřízení týmů a založení projektů k plnému týmovému výkonu a opravdové, svorné týmové součinnosti je však velmi daleko. Některé statistiky uvádějí, že 70 procent projektů nepřináší očekávané výsledky. Chápu to jako selhání týmové práce – a toto procento bych neváhal ještě o dalších 15 bodů zvýšit. Drtivou většinu týmů pronásleduje nesoustředěnost, nedůslednost, polovičatost, alibismus, neochota zastoupit druhé, malá otevřenost, slabá vzájemná podpora, v horších případech sebestřednost, sobectví, nedůvěra, rivalita. 
Je třeba i osobní oběti 
Autentické týmy inspiruje společná idea a sjednocuje silná vůle této sdílené vizi sloužit. Členové týmu jí podřizují své ambice, ve jménu společné věci překonávají i mimořádná protivenství, bez váhání obětují vlastní pohodlí, zájmy, osobní prospěch. Členy autentického týmu není třeba podrobně úkolovat ani kontrolovat. Řídí se sami. Konají s podobným nasazením, týmově angažovanou tvořivostí, přirozenou inteligencí a radostí ze špičkového výkonu jako nejlepší sportovní mužstva. 
Procesní organizace je dalším případem, kdy slovem „autentický“ rozlišuji mezi formálními a důsledně realizovanými aplikacemi. Podniky se mnohdy chovají tak, jakoby popsání, inženýrské nastavení a zacílení procesů podepřené jmenováním jasných vlastníků procesů samo o sobě zajišťovalo špičkovou tvorbu hodnot pro zákazníky. 
Všichni však dobře víme, kolik zklamání, problémů a začasté i obchodních a finančních škod nám jako zákazníkům způsobily partnerské firmy a dodavatelé, jejichž procesy se vykazují formální certifikací svých procesů… 
Autentická procesní organizace má nejen jasně určené vlastníky dokonale popsaných hlavních i podpůrných procesů, ale především v ní celé party lidí myslí a jednají jako skuteční vlastníci (autentické týmy!!!). Chovají se jako opravdoví správci, strážci a inovátoři svěřených procesů, jako skuteční tvůrci jedinečných hodnot pro své zákazníky i partnery uvnitř vlastní organizace. Bez této vášnivé služby zákazníkům vnějším i vnitřním není možno hovořit o opravdové, autentické procesní organizaci. 
Vůdci strhují příkladem 
Toto vše podtrhuje význam autentického vůdcovství pro formování kultury špičkových výkonů v podnicích. Opravdové vůdcovství není atributem svěřené pozice v organizační hierarchii, není ani sebestředným siláctvím, které válcuje ostatní, slabší partnery a členy týmu. 
Skuteční lídři jsou důvěryhodní. Strhují svým příkladem – vysoká profesionalita, odbornost a tvořivost se u nich podřizuje vášnivému zaujetí silnou vůdčí ideou, která dává nadosobní smysl jejich slovům a činům. Své vizi jsou ochotni sloužit a obětovat jí osobní výhody a pohodlí. Tato integrita osobnosti, naplňování a aktivní prosazování hodnot hodných následování je pilířem autentického vůdcovství. 
Autentičtí lídři nepotřebují potlesk tribun ani obdiv rubrik společenských časopisů. Respektují své spolupracovníky a partnery, vnímají jejich potřeby, rozpoznávají a plně využívají jejich schopnosti, vytvářejí prostor pro jejich tvůrčí invenci a dělnost, napomáhají jejich úspěchu. Vůdcovství „sloužící“ – jak výstižný predikát! Nebojí se ovšem vstoupit do arény a vést svůj zápas s nezdolnou vůlí všem na očích. 
Průvodci zlými časy 
Jak říká Jim Collins, opravdové vůdčí osobnosti „5. úrovně“ hledají nositele dosaženého úspěchu pohledem z okna, původce neúspěchu vidí při pohledu do zrcadla. Spolehlivou mírou autentického vůdcovství je intenzita proaktivní, konající důvěry spolupracovníků a partnerů. 
Právě v nadcházejících krušných časech je nám třeba opravdových lídrů, autentických vůdčích osobností, v něž můžeme bez výhrad a „naslepo“ vložit svou důvěru.

Autor je předsedou Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství a vedoucím partnerem poradenské firmy Inventa