Učit se nebo sdílet zkušenosti

Finanční management, 08/2009


Finanční management, 08/2009, s. 63-66, 24. 11. 2009 

Organizace dnes mění svůj přístup k rozvoji vyšších manažerů, není to však jednoduché. Na jedné straně existuje výrazná potřeba zdokonalovat manažery, aby dokázali prosazovat změny a nové strategie. Rozpočty na vzdělávání jsou však ve srovnání s minulými roky podstatně nižší. Jde tedy především o efektivnost rozvoje vůdčích osobností. O možnostech dalšího vzdělávání manažerů hovořil Finanční management s Ondřejem Landou, předsedou Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství (SSŘIP) a vedoucím partnerem poradenské a školicí společnosti Inventa.

Mezi top manažery se pohybujete už dlouhá léta. Radíte jim, vzděláváte je, diskutujete s nimi. Jak by se dala hodnotit jejich dnešní úroveň, protože ta je východiskem i pro jejich další rozvoj? 
Stále více českých manažerů má mezinárodní, světový formát – myšlením, zkušenostmi, jazykovou průpravou. Proto řadu programů bez problémů realizujeme pouze v angličtině. Vidím i podstatně větší aktivitu českých manažerů, než tomu bylo dříve. A tak témata tvořivě rozvíjíme ve velmi živých diskusích. I naši zahraniční hosté, kteří k nám přijíždějí přednášet do seminářů a workshopů si zpravidla odnášejí řadu inspirací. Rostoucí profesionalita a sebevědomí manažerů se projevuje v ochotě dělit se o zkušenosti a vize, vzájemně se podněcovat a provokovat k hlubšímu zamyšlení, které jde za rámec každodenní manažersko-podnikatelské rutiny. Pozoruji snahu hledat hlubší existenciální nebo filozofický rozměr své činnosti. To se projevuje i v hlubší sebereflexi, v ochotě sdílet hodnoty autentického vůdcovství, v zájmu o prognostické uchopení širších sociálních a environmentálních souvislostí podnikání. 
Řada českých manažerů má už také zkušenosti z mezinárodních společností, někteří sedí na významných postech v zahraničí. Jak je vidět, jejich úroveň se za posledních deset patnáct let výrazně změnila. Reaguje na to i Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství? 
Naše společnost je již 20 let platformou pro sdílení toho, čemu se říká „best practice“. Zaměřujeme se na témata, která inspirují manažery k novým pohledům na tvorbu a implementaci strategií, inovací, na rozvíjení podnikatelského ducha a leadershipu – vůdcovství. Pozoruji také změny v naší členské základně. Patrný je odklon od pasivního členství, které dominovalo před deseti, patnácti lety, kdy společnost měla stovky členů, které jsme často ani neviděli. Dnes je zájem našich členů daleko selektivnější. Je to dáno i tím, že nabídka tematicky zaměřených setkání je i v samotném Česku obrovská. Odborná setkání a semináře nabízejí i další profesní společnosti, vzdělávací firmy, ale například i obchodní a průmyslové komory – americká, německá, francouzská, anglická, severská… SSŘIP na to reaguje výraznou orientací na hlubší zprostředkování výrazných manažersko podnikatelských zkušeností. Zveme nositele výrazných zkušeností a špičkového know-how – většinou generální ředitele vůdčích podniků, kteří mají za sebou úspěšný proces transformace firmy, výrazné strategické projekty nebo integraci po fúzích či převzetích. Mezi našimi řečníky jsou zajímaví zahraniční hosté, kteří přinášejí špičkové zkušenosti ze světa. SSŘIP má k tomu předpoklady, protože využívá svého členství v mezinárodních manažerských asociacích – například v Evropské a Americké manažerské asociaci či v prestižní The Conference Board. 
V zahraničí je poměrně běžnou záležitostí, že špičkoví manažeři si část svého příjmu a dovolené dávají stranou a jednou za rok si dopřejí osvěžení či doplnění svých znalostí s zkušeností v nějakém prestižním kurzu. Nejde o programy MBA. S podobnou nabídkou jste přišli už před lety i vy. 
Společnost nabízí celou škálu aktivit od Prezidentských seminářů, Klubu strategických manažerů, různých diskusních setkání až po mezinárodní certifikační programy InterManager či InterLeader, které realizuje ve spolupráci s firmou Inventa a se zahraničními partnery. První ročník strategického programu InterManager jsme spustili v roce 1995. Má svou nadstavbu InterLeader, která akcentuje prvky vůdcovství. 
InterLeader je program, který vyrostl z širšího mezinárodního projektu Next Generation Leadership. Ten hledá odpověď na nové výzvy pro vůdcovství ve světě plném dramatických změn. Spojilo v něm síly několik institucí – Center for Creative Leadership, nejuznávanější světová instituce zabývající se právě otázkami výzkumu a rozvoje vůdcovství, SSŘIP a Inventa, která je exekutivním nositelem a spolutvůrcem konkrétních akcí tohoto širšího mezinárodního projektu. 
Čím se liší váš přístup od programů MBA pro exekutivní manažery -tedy EMBA? 
Těch rozdílů je celá řada. Řídíme se konfuciánským mottem, že není důležité člověka nasytit tím, že mu podáme rybu, ale naučit ho ryby samostatně lovit, aby se dokázal sám sytit po celý život. Proto na prvním místě je to důsledná snaha o aplikaci teoreticko-metodologických poznatků a zkušeností na řešení praktických problémů zúčastněných společností. Všechno, co se v programu děje, se odehrává na pozadí otevřených praktických, reálných, aktuálních problémů, které si účastníci přinášejí ze svých mateřských organizací. Výukový program má tedy obrovskou aplikační hodnotu. 
Za druhé je to důsledná orientace na inovace. Programy jsou strategicko-inovační. Platí, že pokud tvorba strategie nevede k zásadním, průlomovým inovacím, resp. k tvorbě konkurenční výhody příští generace, tak je prostě zmařenou energií. Problémy, které se v programech otevírají, mají za cíl přinést inspiraci, podněty a i řešení, která znamenají prvky budoucí konkurenční výhody. 
Součástí programu je také snaha dosáhnout interaktivnost vyššího stupně. V poslední době jsme začali intenzivně pracovat metodou, kterou jsme nazvali Sókratés. Na základě důvěrných strukturovaných rozhovorů s klienty otevíráme i skrytá témata, která je znepokojují, vzrušují, ale ne vždy jsou otevřeně diskutována ve formálních podnikových strukturách. Nám se zdá nesmírně důležité zapojit do rozvojového procesu i to, co je pro lidi „syrově naléhavé“, a ne je jen konfrontovat s určitými koncepty. 
Čtvrtým výrazným rysem je to, že zkušenost, kterou SSŘIP s Inventou do programů vnáší, je zkušenost nejen akademická, ale zakotvená v dlouholeté poradensko-inovační práci s vrcholovými vedeními mnoha tuzemských i světových firem. Jsme týmem strategických, transformačních a inovačních konzultantů, kteří mají za sebou řadu projektů v oblasti tvorby strategií, transformace firemní kultury, systémů na podporu inovací a dalších klíčových změn. To samozřejmě generuje obrovskou spoustu zkušeností, nových myšlenek a inspirací, které se potom promítají do našich rozvojových programů. 
Je metoda Sókratés to, co vás odlišuje od ostatních poskytovatelů? 
Ano, i když to není jediná odlišnost. Je to snaha vyřešit letité prokletí práce konzultantů a lektorů, kteří musí pracovat s velmi výraznými osobnostmi, jež mají začasté silnou potřebu se neustále vymezovat. Manažeři a podnikatelé mívají silná ega, potřebu zastávat vyhraněné názory a dívají se s nedůvěrou na konzultanta – poučovatele, „experta“, který – obrazně řečeno – si půjčí jejich hodinky, aby jim řekl kolik je hodin, a pak je dokonce zapomene vrátit… Snaha překlenout tohoto apriorní pnutí a tvořivě zprostředkovat autentické potřeby a očekávání manažerů a podnikatelů nás přivedla k úsilí o poznání nevyslovených, skrytých potřeb, promítnout je do diskusního strategického „kvízu“, který je předložen reálnému posouzení přítomnými manažery. Zpravidla to působí téměř jako magická formule, která dramaticky mění emocionalitu celé akce. 
Každý program, ať už vzdělávací, výchovný, tréninkový nebo poradenský či koučinkový, prostě každý rozvojový program je v rozhodující míře determinován jeho emocionalitou. Jeho úspěch není dán jen myšlenkami, které sdělujeme nebo společně propracováváme, ale především proniknutím k hlubinným potřebám našich klientů. Psychologové rádi zdůrazňují, že vše v životě lidském je o motivaci – a metoda Sókratés je úžasný prostředek, jak takovou autentickou motivaci probudit. 
Svou odlišnost mají i konference, kterým říkáte Prezidentské semináře. 
Sem patří také i setkání Klubu strategických manažerů, diskusní setkání u kulatého stolu i účast na celosvětových webinářích, s takovými osobnostmi, jako jsou John Kotter, Philip Kotler, C.K. Prahalad, Tom Peters, Stephen Covey, Ram Charan a další. Výrazný charakter těchto setkání a akcí určují naši hosté – jsou to vždy vybrané vůdčí osobnosti par excellence. Půvab Prezidentských seminářů, setkání Klubu strategických manažerů a dalších alternativních forem je v tom, že jim vytváříme poměrně velký prostor. Na rozdíl od klasických akcí konferenčního typu, kde se neustále bojuje s časem, tady má náš host k dispozici celé odpoledne, i když je každý program samozřejmě facilitován a vhodně usměrňován. Výrazným rysem je právě velký prostor pro řečníka, vzájemná uvolněnost a postupný přechod od striktně směřovaného programu k oboustranné výměně zkušeností, takže nakonec i host odchází z této události velmi obohacen. 
Zajímavé je i to, že v řadě případů výměna názorů a zkušeností, vzájemný dialog pokračuje i po skončení akce na dálku. To vše přináší díky své intenzitě a hloubce mimořádnou hodnotu na rozdíl od klasického vzdělávacího programu. Proto v celé činnosti SSŘIP výrazně akcentujeme tuto stránku. Chápeme cykly setkání s těmito výraznými osobnostmi jako rozvojové programy svého druhu: jednou měsíčně se zúčastním půldenní vysoce inspirativní přednáškově debatní akce a spolu s 20-30 špičkovými manažery – ze značné části šéfy dynamických firem – přemýšlím a debatuji o tématech a problémech, které jsou výzvou pro lídry trhu v tuzemsku i ve světě. To je mimořádná zkušenost a umožňuje lidem v průběhu roku na sobě soustavně a časově nenáročnou formou pracovat. Je to alternativní rozvojový program, který se liší od těch, které běžně známe. 
Co je hlavním cílem těchto setkání? 
Usilujeme o to, aby se tato setkání a rozvojové programy odzrcadlily ve změně sebepojetí samotných účastníků. Snažíme se, aby tyto vůdčí osobnosti překračovaly hranice každodenní manažerské práce a více reflektovaly svět kolem sebe, svoji roli v něm a byly schopny hlubšího existenciálního vhledu a chápání souvislostí. Věřím, že lídr, osobnost, která díky svému vůdčímu postavení má odpovědnost nejen za svůj vlastní výkon, ale výkon celých organizací, že takový lídr by měl vnášet do rozvoje organizace pochopení hlubšího smyslu rozvoje v kontextu společenském a do jisté míry nadčasovém. Žijeme v době, která je významným historickým i celospolečenským, globálním předělem – podnikatelské řízení a vůdcovství je dnes velkou dějinotvornou silou. 
Někteří si to uvědomují ostře, mnozí to jen tuší, jiní spíše pociťují jistou existenciální úzkost. V této zlomové situaci je třeba najít své místo, pochopit, že leadership je službou a ne výkonem moci a že je založen nejen na brilantním úsudku a razantní akci, ale že vyžaduje také skromnost a pokoru vůči hodnotám, které moje organizace musí respektovat, nemá-li sejít z cesty, respekt vůči lidem, kteří se mnou a pro mne pracují – směrem k autentickému partnerství, jež je páteří všech dlouhodobě úspěšných organizačních a obchodních vztahů. Toto vše vyžaduje soustavné impulzy, opakované znovupřipomínání a sebereflexi. V tom spatřuji významnou roli i přidanou hodnotu Společnosti pro strategické řízení. Posunuje to uvažování do nových poloh, ve kterých se rodí nové strategie a podněcují inovativní přístupy. 
Ovlivňuje současná krize tento druh vzdělávání manažerů? Především myslím obsahově. 
Zcela určitě. Dnes je krize tak dominantně přítomna v myšlení lidí, že nabídka univerzálních, obecných řešení a metod se míjí s takto silně nastaveným očekáváním. Proto témata v několikerém smyslu modifikujeme a obohacujeme, aby odpovídala této potřebě. 
Za prvé hledáme nová řešení pro rozvoj firem: usilujeme o proměnu problémů v konkrétní příležitosti, ve specifické inovační podněty vedoucí k novým konkurenčním výhodám. 
Druhá rovina je spíše postojová, až „filozofická“ – a přitom nesmírně praktická, pragmatická: z našeho pojetí strategie jako zásadní až průlomové inovace vyplývá, že právě v dobách krize existuje mimořádná příležitost, kdy se mohu vydělit, odlišit od svých konkurentů. Pokud se konkurenti křečovitě snaží maximalizovat vlastní cashflow na úkor svých dodavatelů a klientů, pak strategickou výhodu získávají ti, kdo jsou schopni – samozřejmě s hlubokou vnitřní eficiencí – kreativně uvažovat o budoucnosti, oslovit své klienty a zákazníky s nabídkou proaktivních, vnímavých řešení nebo souborů protikrizových opatření. Právě v takovém kontextu a „ladění“ se krize stává obrovskou příležitostí. 
Třetí rovina je vysloveně akční: ve svých rozvojových programech pracujeme právě s těmi problémy, které firmy považují za úzká místa své existence právě teď v krizovém období; my pak společně hledáme jejich rychlá a účinná, v dynamické budoucnosti zakotvená řešení 
Zdá se však, že tento typ uvažování zdaleka v českých zemích nepřevažuje. 
Dovolte malou poznámku: nejde jen o uvažování. Setkávám se s manažery dvojího typu. Těmi, kteří vše dotáhnou do zdárného konce. Ale také těmi, kdo jsou pohodlní v promýšlení konsekvencí svých dobrých předsevzetí a ambic. Mít brilantní myšlenku a deklarovat připravenost k aktivní práci na inovacích a na změně – to ještě zdaleka neřeší problém. Každá změna je dnes tak komplexní, že vyžaduje velkou důslednost, až úpornost v přípravě, systémové promyšlení „zepředu dozadu“ a naopak, a poté odhodlanou realizaci. To vyžaduje velkou investici mentálního úsilí a často i fyzické odolnosti. Mně se zdá, že mnoho našich manažerů je v tomto směru pohodlných, myslí, že takového úsilí není třeba. Jsou chytří, rychlí, vědí, že v každé situaci se zorientují a něco vhodného řeknou – a pak se uvidí. To je překážka, kterou musíme překonávat. 
Co podle vás můžeme ve vzdělávání očekávat? 
Doba se mění a s ní i přístupy k rozvoji manažerů. Objevují se další směry, například v technice. Dnes stojíme před výzvami a příležitostmi virtualizace. Domluvili jsme se s generálním ředitelem společnosti Cisco Systems, že se některé programy pokusíme realizovat na technologické platformě TelePresence – v místnosti, která má špičkové vybavení pro virtuální komunikaci a umožňuje program zpřístupnit i těm, kteří se v danou chvíli nebudou moci dostavit přímo na místo jednání. Virtualizace je do budoucna nezbytná, protože čeští i zahraniční manažeři se snaží maximálně šetřit čas. Virtualizace navíc přináší zcela nové výzvy a příležitosti – fascinující je zejména směr, který přerůstá ve strategický e-koučing. Příkladem je náš program eXtrapreneurship na podporu proaktivního podnikatelského rozhodování a chování. 
Budoucnost patří kombinovaným, „blended“ formám: prolínání „živých“ výcvikových programů, seminářů a inovačně řešitelských workshopů s individualizovanou interaktivní průpravou dostupnou z libovolného místa v libovolném čase. 


Profil lídra

  • Jak je lídr chápán například v programech InterLeader:
  • Profesionalita – zkušenostní zázemí, které je podmínkou důvěryhodnosti lídra 
  • Silná idea – vášnivé zaujetí vizí a jejím naplněním 
  • Čin, nikoli jen idea, slovo = špičkový výkon + ochota přinést mu osobní oběť (vůdcovství „sloužící“) – integrita osobnosti, která ztělesňuje vůdčí ideu a stává se vzorem 
  • Etika – mravnost – hodnoty hodné následování 
  • Schopnost zralé, vyvážené sebereflexe – přehodnotit vlastní cíle a jejich kontext 
  • Nezdolná vůle 
  • Sociální a emocionální inteligence => schopnost inspirovat druhé k „sebepřekonávajícímu“ výkonu

Ondřej Landa 
Zakladatel a vedoucí partner společnosti Inventa absolvoval VŠE v Praze a Universitu Karlovu. Byl nositelem Fulbrightova stipendia na Harvard Business School v USA. Účastnil se desítek mezinárodních výcvikových programů, seminářů, konferencí. Je také autorem více než 200 prací z oblasti řízení, tvořivosti a inovací. Působí jako poradce a lektor pro přední tuzemské a mezinárodní společnosti. Je předsedou Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, člen správní rady Evropské manažerské asociace (EMA), mezinárodní rady American Management Association a výboru pro strategické řízení The Conference Board.